Address Van Quan, Ha Dong, Ha Noi. Hotline 0123456789

مجله گردشگری

شرایط خرید ملک در قبرس اروپایی

شرایط خرید ملک در قبرس اروپایی

خریدار باید هزینه ای برای مهر مالیاتی به مبلغ 5.1% مبلغ خرید را نیز بپردازد.

این هزینه برای قراردادی به مبلغ 187.946 یورو 280 یورو خواهد بود..قرارداد مذکور باید در طی 30 روز پس از امضای آن مهر بخورد. اگرچه عدم وجود این مهر روی سند آنرا نامعتبر نمی سازد ولی باید مبلغ آن تا قبل از تحویل سند به سازمان ثبت املاک به منظور عملیات خاص پرداخت گردد.

Read more