Address Van Quan, Ha Dong, Ha Noi. Hotline 0123456789

شرایط خرید ملک در قبرس اروپایی

قوانین مهم قبرس درباره خرید ملک توسط افراد خارجی در این کشور

شرایط خرید ملک در قبرس اروپایی

خریدار باید هزینه ای برای مهر مالیاتی به مبلغ 5.1% مبلغ خرید را نیز بپردازد.

این هزینه برای قراردادی به مبلغ 187.946 یورو 280 یورو خواهد بود..قرارداد مذکور باید در طی 30 روز پس از امضای آن مهر بخورد. اگرچه عدم وجود این مهر روی سند آنرا نامعتبر نمی سازد ولی باید مبلغ آن تا قبل از تحویل سند به سازمان ثبت املاک به منظور عملیات خاص پرداخت گردد.

مالکیت

مهرمالیاتی

خریدار باید هزینه ای برای مهر مالیاتی به مبلغ 5.1% مبلغ خرید را نیز بپردازد.

این هزینه برای قراردادی به مبلغ 187.946 یورو 280 یورو خواهد بود..قرارداد مذکور باید در طی 30 روز پس از امضای آن مهر بخورد. اگرچه عدم وجود این مهر روی سند آنرا نامعتبر نمی سازد ولی باید مبلغ آن تا قبل از تحویل سند به سازمان ثبت املاک به منظور عملیات خاص پرداخت گردد.

به منظور عدم تعلق جریمه قراردادفروش ممهور به مهر مالیاتی باید ظرف 30 روزپس از عقد قرارداد به سازمان ثبت املاک تحویل داده شود.

نقل و انتقالات پول

در زمینه خرید ملک غیر منقول در قبرس ،تائیدیه بانک مرکزی جهت انتقال سند به افراد خارجی الزامی است.درصورت اثبات فرد متقاضی مبنی بر ورود هزینه خرید ملک ازخارج از قبرس به این کشور ،تائیدیه مذکور توسط بانک مرکزی به او داده خواهد شد.این نکته قابل ذکر می باشد که در صورت عدم وجود این تائیدیه ارسال عواید حاصل از ملک منظور به خارج از این کشور مقدور نمی باشد.اگرچه در صورت فروش ملک ،اجازه خروج پول حاصل از آن به خارج از قبرس امکان پذیر است.

مالیات سود سرمایه

از تاریخ 1 آگوست 1980 مالیات بر سود سرمایه بر اساس 20% از سود بالاتر از 17.117 یورو که از املاک غیر منقول حاصل می شود الزامی است.

مالیات ملک

از تاریخ 1ژانویه 1980 مالیات ملک برمبنای 40.3 یورو از هر 1000 یوروی ارزش ملک به صورت سالیانه باید پراخت گردد.171.174 یوروی اول از این قائده معاف می باشد

مالیات بر ارث

این نوع مالیات در قبرس منسوخ شده است.

هزینه های متفرقه

هزینه آب و برق بر اساس مقدار مصرف شده حساب می گردد.هزینه فاضلاب بر حسب منطقه و ملک متفاوت بوده و تقریبا از 85 یورو تا 171 یوروحساب شده و به صورت سالیانه حساب می گردد.

در مجتمع های آپارتمانی هزینه ای برای مخارج نگهداری فضا های مشاع مانند آسانسورها ،راه پله،استخر عمومی،سیستم حرارت مرکزی و چراغها از صاحبین ملک دریافت می گردد.

هزینه شارژ مذکور بر اساس نوع ملک و امکانات آن فرق میکند و خریدار قبل از هر گونه توافقی با فروشنده باید از حدود تقریبی این هزینه مطلع گردد.

مشاوره حقوقی

بهتر است قبل از انجام هرگونه توافقی برای خرید ملک از مشاوره افراد حقوقی آگاه در این زمینه استفاده کرد.در موارد ویژه نیز نیاز به مشاوره با مهندس معمار ساختمان مذکور می باشد.

هزینه های وام مسکن

این هزینه بر اساس 1% مقدار وام داده شده به اضافه هزینه مهر مالیاتی است .

مالیات سود سرمایه

این مالیات برحسب 20% سود حاصله از مالکیت اموال غیر منقول در کشور قبرس اخذ می گردد. مالیات مذکوراز سود ملک مورد نظر پس از کسر قیمت فروش از قیمت خرید،هزینه های انتقال ،هزینه های ثبت اسناد (درصورت وجود)، هزینه های بانک و بهره های آن ،هزینه های نگهداری و هرگونه هزینه دیگری مربوط به ملک حساب می شود.

اگر برای اولین بارسودحاصله کمتر از 17.860.01باشد به آن مالیات تعلق نمی گیرد.

هزینه های عمومی

این هزینه ها معمولا ماهیانه و یا 3 ماه یکبار،پیشاپیش، دریافت شده و بر حسب منطقه و نوع ملک متفاوت می باشد.هزینه های مذکور در قبال نظافت و نگهداری فضاهای عمومی ، استخر ،برق معابر، مدیریت و نگهداری دریافت می گردد.

مالیات بر ارث در این کشور اخذ نمی گردد.

ورودوسایل شخصی ،وسایل خانگی ومبلمان توسط مهاجرین به این کشور مشروط براستفاده شخصی و استفاده از آن درمدت زمان معقول (تقریبا یکسال)از مالیات معاف می باشد.همچنین در صورت داشتن تنها یک اتومبیل به آن مالیات تعلق نمی گیرد.زوج های باز نشسته از این معافیت در صورت داشتن 2 اتومبیل نیز بهره مند می شوند.

بازنشستگان مستمری بگیر از مالیات بر درآمد ماهیانه معاف هستند و ممکن است مبلغ جزئی 5% یا حتی کمتراز آن را براساس در آمد خودبه عنوان مالیات پرداخت می نمایند.بعلاوه قبرس با چندین کشور اروپایی قرار دادی در جهت محدود نمودن مالیات ها بسته اند که بر اساس آن افراد مقیم قبرس تنها در یک کشور مالیات می پردازند.

اقامت موقت در قبرس

به عنوان یک قانون کلی افراد خارجی و خانواده های آنان تا زمانی که در آمدآنها از خارج از کشور بوده و برای گذران زندگی تا زمانی که در قبرس هستند کافی باشد می توانند اقامت داشته باشند.

هرچقدر فرد موردنظر دارایی بیشتری داشته باشد راحتتر می تواند در این کشور به صورت موقت زندگی نماید.

این نکته قابل ذکر است که فرد دارای اقامت موقت تا زمانی که دارای اقامت دائم نگردد قادر به کار کردن در این کشور نمی باشد.

شرایط مورد نظر

مدرکی دال بر داشتن در آمد در خارج از کشور قبرس ، این درآمد نباید کمتر از 20.000 یوروبه صورت سالیانه بوده و همچنین فرد مورد نظر بایدقادر به پرداخت هزینه اجاره ملک یا دارای سرمایه کافی برای خرید آن باشند.ممکن است برای خانواده های بزرگ (بیش از 3 فرزند) مدارک تائیدیه مالی بیشتری مورد نیاز باشد.

طبق قوانین این کشور در صورت خرید ملک درقبرس باید مدارکی دال بر استفاده از سرمایه خارجی در انجام معامله مذکور وجود داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که خرید ملک پروسه اخذ اقامت موقت در این کشور را ساده تر می سازد.

قبل از ورود به این کشور باید تقاضانامه فرد مذکور به اداره مهاجرت این کشور تحویل داده شود. یک نسخه کپی تائید شده از پاسپورتها به همراه 3 قطعه عکس از هرکدام اعضای خانواده و همچنین گواهی وضعیت بانکی فردی که خانواده رااز نظر مالی حمایت می کند نیز مورد نیاز می باشد.

اظهار نامه بانکی مبنی برتوان مالی فرد متقاضی همراه با قرارداد کاری با یک شرکت خارجی که در بر دارنده در آمد صاحب شغل باشد نیز بسیار مهم می باشد.

همچنین ممکن است در انتهای کار با تک تک افراد خانواده توسط مقامات اداره مهاجرت نیز مصاحبه شود.

با توجه به قانون مالکیت اموال غیر منقول 109 cap (خارجیان) هیچ فرد خارجی قادر به تملک ملک بدون اخذ اجازه از شورای وزیران نیست. این اخذ اجازه چه در مورد خرید ملک و چه در مورد اجاره آن به مدت بیش از 33 سال الزامی می باشد. معمولا پس از ارائه تقاضا نامه ی کتبی این اجازه به افراد خارجی واجد شرایط برای گرفتن خانه یا قطعه زمین به منظور ساخت خانه ای که بیشتر از 2donum (واحد اندازه گیری زمین در قبرس که معادل 1.338 متر مربع است) نباشد، داده می شود.

اجازه مذکور معمولا برای استفاده شخصی صادر گشته و برای مصارف تجاری ویا اجاره ای معتبر نیست. مورد تجاری پایه و اساس کاملا متفاوتی داشته و شرایط تقاضای آن نیز فرق می کند.

انتقال ملک

به محض کسب اجازه از مقامات مسئول و پس از ثبت ملک به اسم فرد خارجی دیگر هیچ گونه محدودیتی برای فروش یا انتقال ملک مذکور از طریق وصیت نامه وجود ندارد.بعلاوه وارث قانونی ملک نیز ملزم به اخذ هیچ گونه مجوزی برای انتقال ملک به اسم خود نیست.

قرارداد فروش و اجاره

طبق قوانین کشور قبرس قراردادهای حقوقی باید به حالت مکتوب باشندوهمچنین بهتر است این قراردادها در طی 2 ماه پس از عقد آن به دفتر اراضی منطقه مربوطه تحویل داده شودتا حق خریداردر صورت نقض قرارداد حفظ گردد.قراردادهای اجاره بیش از 15 سال را می توان ثبت نمود و ثبت قرار داد مذکور باید ظرف مدت 3 ماه از امضای اجاره نامه انجام پذیرد.

انتقال سند هنگامی که اجازه شورای وزیران کسب گردیده و بانک قبرس نیزرسید پول را تائید نمود امکان پذیر است.به محض انتقال ملک و ثبت شدن آن به نام خریدار ، هزینه انتقال ملک باید به دفتر ثبت اراضی پرداخت گردد.این هزینه بر مبنای ارزش خرید ملک در زمان فروش محاسبه گشته و از ماه دسامبر سا ل 2011 به شرح زیر می باشد:

ارزش ملک تا

85.430.07 یورو 3%

85.430.08یوروتا170.860.14 یورو 5%

170.860.15 یورو وبالاتر 8%

وجود مهر مالیاتی در زمان عقد قرارداد نیز الزامی است. نرخ این مهر بر مبنای 2.56 یورو در هر 1708.60 یورو تا 170860.14 یورو بوده و پس از آن بر مبنای 3.42 یورو در هر 1708.60 یورو می باشد.

قرارداد خرید باید ظرف 30 روز از زمان امضای آن مهر بخورد وگرنه مشمول جریمه خواهد شد. مالیات سالیانه ی مالکیت املاک غیر منقول که توسط دولت گرفته می شود تقریبا 102.52 یورو تا 205.03 یورو به طور سالیانه می باشد که براساس ارزش ملک در نظر گرفته می شود. همچنین مالیات ملک به طور سالیانه به سازمان شهرداری نیز پرداخت می گردد که حدود 17.34 یورو تا 26.51 در هر سال می باشد.

همچنین ممکن است سازمانهای دیگری نیز مالیات حق فاضلاب از 17.34 یورو تا 34.68 یورو (براساس ارزش ملک) از صاحب ملک بگیرند.

اگر خریدار تصمیم به فروش ملک در زمان آینده داشت،قوانین قبرس شرایطی را مهیا می کند تاکل مبلغ پرداخت شده برای ملک مورد نظر در زمان فروش به کشور مربوطه انتقال پیدا کند.این مبلغ معادل مبلغ خرید و هرگونه سود به دست آمده از آن می باشد.

سوبسید مالیات بر ارزش افزوده

از مارچ 2012 مالیات بر ارزش افزوده تما م قراردادهای ساختمان در قبرس 17% می باشد. به مقداری از این مالیات برای افرادی که برای اولین بارخانه ای را خریده یا ملکی را می سازند سوبسید تعلق می گیرد.این قانون شامل افرادی می گردد که اجازه ساخت ملک خود را پس از اول مه می سال 2004 دریافت کرده اند.(ورود قبرس به اتحادیه اروپا).

همه شهروندان قبرسی و اروپایی تا زمانی که ملک مورد نظر دائمی بوده و از 250 متر مربع تجاوز نکند مشمول قانون فوق می شوند.

متقاضیان می توانند به دفتر ما و یا وزارت دارایی مراجعه کرده و مدارک زیر راتحویل دهند:

1-یک نسخه کپی از کارت شناسایی

2-گواهی ازدواج(در صورت تاهل)

3-یک نسخه کپی ازمجوز طرح یا مجوز ساخت

4- یک نسخه کپی از تقا ضا نامه مجوز طرح(در صورت وجود)

5-مدرکی در جهت تائید خرید انجام شده مانندقرارداد فروش،رسیدها ،وام بانکی وغیره

6-هرگونه مدرکی دال بر این که ملک دائمی می باشد مانند قبض برق،آب ،تلفن وغیره

7-مدرک امضاشده توسط مهندس آرشیتکت مبنی برتائید متراژ دقیق ملک مورد نظر

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *